Ας μιλήσουμε

Επικοινωνήστε μαζί μας για την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει

Επικοινωνια

Εργαλεία Διοίκησης

Στο B.lab διαθέτουμε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών εργαλείων για όλα τα πεδία του σύγχρονου επιχειρείν.

Τα επιχειρηματικά εργαλεία απευθύνονται:

 • στις πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • στις μικρομεσαίες (ΜΜΕ) οι οποίες βρίσκονται σε φάση εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης και
 • στις μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Τα επιχειρηματικά εργαλεία αποσκοπούν στο να βοηθούν τη διοίκηση του οργανισμού να αντιμετωπίζει πιο αποτελεσματικά τις σημερινές προκλήσεις και να προγραμματίζει καλύτερα τις μελλοντικές δραστηριότητες και ανάγκες της.

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

 • ISO 9001:2015 [Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας]
 • ISO 14001:2015 [Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης]
 • ISO 45001:2018 [Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας]
 • ISO 22000:2018 [Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων]
 • HACCP [Σύστημα Ανάλυσης Επικινδυνότητας Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου]
 • ISO 26000 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Business Model Canvas για start – up επιχειρήσεις

Κατάρτιση Προϋπολογισμού [Budgeting]

Έρευνες

 • Έρευνες marketing
 • Έρευνες ικανοποίησης καταναλωτών (Customer Satisfaction Research)
 • Mystery Shopping

Εκπόνηση Μελετών Στρατηγικού Σχεδιασμού

 • Μελέτες προσδιορισμού των κατάλληλων αγορών,
 • Αξιολόγηση εναλλακτικών τρόπων και προσεγγίσεων διείσδυσης,
 • Επιλογή και συντονισμός των κατάλληλων καναλιών διανομής και φυσικής διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών κ.λ.π.

Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Διεξάγουμε μελέτες για την αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων, τη   διάγνωση και εξομάλυνση των στρεβλώσεων, την αξιοποίηση των   δυνατών σημείων, με σκοπό τη βελτίωση της προσαρμοστικότητάς   τους, στις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών τους.

Ενδεικτικά:

 • Μελέτες Αναδιοργάνωσης Επιχειρηματικών Λειτουργιών (B.P.R.)
 • Εκπόνηση Μελέτης Επιχειρησιακού Σχεδίου – Business Plan
 • Εκπόνηση Μελέτης Marketing Plan
 • Εκπόνηση Μελέτης Βιωσιμότητας και Σκοπιμότητας Επενδύσεων
 • Διαγνωστικός Έλεγχος διαδικασιών και οργάνωσης – Μέτρηση επιδόσεων
 • Αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών, καθορισμός απαιτούμενων πόρων και αξιολόγηση δανειοδοτικών προγραμμάτων από Τραπεζικούς και άλλους Οργανισμούς.

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες σε Τουριστικές Επιχειρήσεις

Στο B.lab υποστηρίζουμε την Τουριστική Επιχείρηση με πλήθος Υπηρεσιών:

 • Διοίκηση Ποιότητας [Quality Management] με σκοπό τη συμμόρφωση με την Πολιτική Ποιότητας και τους Αντικειμενικούς Στόχους της Διοίκησης, την εξασφάλιση ότι εγκαθίστανται, εφαρμόζονται και τηρούνται οι διεργασίες που απαιτούνται
 • Ειδικές Τουριστικές Πιστοποιήσεις
 • Ελληνικό Πρωινό
 • We Do Local
 • Σήμα «ΚΡΗΤΗ»
 • Blue flag
 • Green Key

Υποστήριξη στη διαδικασία κατάταξης ξενοδοχείων

 • Έλεγχος κατάταξης – αυτοαξιολόγηση στην πλατφόρμα του ΞΕΕ
 • Οδηγίες βελτίωσης μοριοδότησης
 • Προετοιμασία της τουριστικής επιχείρησης για την τήρηση των προδιαγραφών πιστοποίησης/επιθεώρησης
 • Οδηγίες διατήρησης μορίων κατάταξης
 • Ενημέρωση – Εκπαίδευση προσωπικού
 • Υποστήριξη κατά την επιθεώρηση
 • Επιθεώρηση κατάταξης βάσει ΦΕΚ 10/9.1.2015
 • Επιθεώρηση κατάταξης βάσει ΦΕΚ 1840/22.10.14

Training & Team Coaching σε Στελέχη Τουρισμού

 • Στο Β.lab η εκπαίδευση των ανθρώπων και η υιοθέτηση της τουριστικής νοοτροπίας είναι μια ιδιαίτερη αποστολή!
 • Με ενδοεπιχειρησιακές εκπαιδεύσεις βασισμένες στα πρότυπα του ΙΝΣΕΤΕ ο coach – εκπαιδευτής ενισχύει – εμψυχώνει – καθοδηγεί την ομάδα ώστε να γίνουν βελτιώσεις που θεματικά αναπτύσσονται ως εξής:
 • Tourism Soft Skills Training
 • Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία,
 • Ανάπτυξη – χτίσιμο ομάδας
 • Διαμόρφωση δέουσας συμπεριφοράς,
 • Διαχείριση πελατών, κρίσεων, παραπόνων
 • Κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής – HACCP
 • Room set up – Τable set up
 • Αναπτύσσοντας τη νοοτροπία ποιότητας [quality mentality]