Ας μιλήσουμε

Επικοινωνήστε μαζί μας για την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει

Επικοινωνια

Επιχειρησιακή Υποστήριξη

Το coaching είναι μια δημιουργική διεργασία που επιδιώκει να υποστηρίξει τους εμπλεκόμενους ώστε να αναπτυχθούν και να φτάσουν τους στόχους που οι ίδιοι επιθυμούν.

Μπορεί να επικεντρώνεται τόσο σε άτομα όσο και σε ομάδες και ασχολείται με θέματα επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης, διευκολύνοντας τον εντοπισμό εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης επαγγελματικών και προσωπικών προκλήσεων.

Ο coach με περιοδικές συμφωνημένες συναντήσεις υποστηρίζει τον coachee να συγκεκριμενοποιήσει τους στόχους του, να ορίσει τις προτεραιότητες εφαρμογής του πλάνου δράσης, να τηρήσει τη διαδικασία υλοποίησης του χρονοδιαγράμματος και να αναδείξει ή να βελτιώσει τις δεξιότητές του για την επιτυχία του προγράμματος του.

Το Coaching αναπτύσσει τον ηγέτη σε “πραγματικό χρόνο” στο πλαίσιο της τρέχουσας δουλειάς του.

Σε μια μελέτη της Diane E. Lewis, οι ερωτηθέντες εντόπισαν διάφορους λόγους για τη συνεργασία με έναν Executive Coach. 

Οι λόγοι που αναφέρονται παρακάτω περιλαμβάνουν τόσο την επίλυση προβλημάτων όσο και την έμφαση στην ανάπτυξη, στην δεκτικότητα στην αλλαγή στον επαναπροσδιορισμό των δεξιοτήτων, με έμφαση στην επιτάχυνση της καμπύλης μάθησης για στελέχη υψηλού δυναμικού ή επιχειρηματίες.

Στο B.lab στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε μεθοδικά:

  • Την ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων των ατόμων υψηλού δυναμικού
  • Τη βελτίωση των δεξιοτήτων διαχείρισης και ηγεσίας
  • την προσαρμογή και διαχείριση των συνθηκών αλλαγής
  • τους ηγέτες να επιλύσουν διαπροσωπικές συγκρούσεις
  • Την ενεργό δράση, τις προτεραιότητες και τη δημιουργική συσχέτιση τους με τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα.

 

It is believed that

“the more an individual is involved in identifying problems, in working out and applying solutions for them and in reviewing results, the more complete and the more long-lasting the learning is.

This form of self-improvement tends to bring about learning with a deeper understanding than learning that is taught.”