Νέο τοπικό πρόγραμμα CLLD/Leader για ιδιωτικές επενδύσεις σε αλιευτικές περιοχές του νομού Ηρακλείου

Δικαιούχοι ενίσχυσης για τη συγκεκριμένη Δράση είναι:

 • αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ)
 • μη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης και εταιρειών υπό σύσταση.

Επιλέξιμες ενέργειες και ενδεικτικές δαπάνες

για την κατηγορία των αλιέων, είναι επιλέξιμες ενδεικτικά οι δαπάνες για:

 • Ενέργειες για τη βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών [π.χ. σωσίβιες λέμβοι, φωτοβολίδες, θύρες πυρασφάλειας κλπ]
 • Ενέργειες για τη βελτίωση των συνθηκών υγείας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών [π.χ. αγορά κιβωτίου πρώτων βοηθειών]
 • Ενέργειες για τη βελτίωση της υγιεινής των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών [π.χ. υγειονομικές εγκαταστάσεις, συσκευές & εξοπλισμός καθαρισμού]
 • Ενέργειες για τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών επί των αλιευτικών σκαφών [π.χ. κιγκλιδώματα, υπόστεγα καταστρώματος, συστήματα έκτακτης ανάγκης, αντιολισθητική βαφή κλπ]
 • Ενέργειες για τη βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους του σκάφους [π.χ. δαπάνες για το μηχανισμό πηδαλίου κλπ]
 • Ενέργειες για τη βελτίωση του συστήματος πρόωσης του σκάφους [π.χ. προπέλες, καταλύτες]
 • Επενδύσεις σε αλιευτικά εργαλεία και εξοπλισμό [π.χ.αλλαγή σε συρόμενα εργαλεία κλπ]
 • Ενέργειες για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας για την κατηγορία
 • Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης

για την κατηγορία των μη αλιέων, δηλαδή για επενδύσεις που αφορούν στον τομέα του τουρισμού, της βιοτεχνίας, του εμπορίου, της εστίασης και των υπηρεσιών είναι επιλέξιμες ενδεικτικά οι δαπάνες για:

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Αγορά εξοπλισμού
 • Ανταλλακτικά ως πάγιος εξοπλισμός
 • Μεταφορικά μέσα
 • Λογισμικά, συστήματα διαχείρισης ποιότητας
 • Τεχνικά έξοδα, απρόβλεπτα, μελέτες
 • Προβολή – προώθηση [κατά περίπτωση]
 • Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης και παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου [κατά περίπτωση]
 • Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη [κατά περίπτωση]

Ύψος επιχορήγησης

Η επιχορήγηση για τους αλιείς κυμαίνεται έως 80% ενώ για τις δράσεις των μη αλιέων, η επιχορήγηση είναι έως 50%

Περιοχές παρέμβασης Δράσης

 • Δημοτική ενότητα Αστερουσίων
 • Δημοτική ενότητα Βιάννου
 • Δημοτική ενότητα Γαζίου
 • Δημοτική ενότητα Αρκαλοχωρίου
 • Δημοτική ενότητα Γουβών
 • Δημοτική ενότητα Μαλίων
 • Δημοτική ενότητα Χερσονήσου

Περίοδος υποβολής προτάσεων ορίζεται το διάστημα από 06.08.2021 έως 10.11.2021

Για περισσότερες πληροφορίες και για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για τη Δράση, επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους συμβούλους της εταιρείας μας μέσω email στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο +30 2810 335 195