Νέα

Έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Το Ταμείο Δανείων προσφέρει δάνεια, με το 40% του ποσού άτοκο, και επιδότηση επιτοκίου 3% στο υπόλοιπο μέρος (60%) για 2 έτη. Συνολικά, τα δάνεια που παρέχονται μέσω του Ταμείου Δανείων του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, έχουν μειωμένο επιτόκιο έως και κατά 70% για τα 2 πρώτα χρόνια.

Νέα Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»

Η Δράση στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Αναζητάμε για Εμπορική Εταιρεία στο Ηράκλειο Κρήτης, Υπεύθυνο Υποκαταστήματος

Αναζητάμε για πελάτη μας, Εμπορική Εταιρεία στο Ηράκλειο Κρήτης Υπεύθυνο Υποκαταστήματος.

H ΥΔΡΟΜΕΤΑΛ Ι. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. αναζητά Βοηθό Αποθήκης

H ΥΔΡΟΜΕΤΑΛ Ι. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. αναζητά Βοηθό Αποθήκης

H ΥΔΡΟΜΕΤΑΛ Ι. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε αναζητά Προϊστάμενο Πωλήσεων

H Ι. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε – ΥΔΡΟΜΕΤΑΛ αναζητά Προϊστάμενο Πωλήσεων

Προδημοσίευση της Δράσης Στρατηγικής Σημασίας «Ερευνώ – Καινοτομώ»

Η Δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν κατ’ ελάχιστον μία (1) κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), και ερευνητικούς οργανισμούς. Οι ερευνητικοί οργανισμοί θα πρέπει να λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης της Δράσης.